KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Medila Sağlık Hizmetleri ve Ticaret Ltd. Şti. (“Medila”) tarafından, paylaşmış olduğunuz ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun kapsamında tanımı yapılmış kişisel verileriniz, 6698 Sayılı Kanun ve ilgili mevzuata uygun olarak kullanılacak ve muhafaza edilecektir. Bu doğrultuda, şirketimiz ile paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz ile ilgili bilgi alma hakkınız bulunmaktadır.

Özel nitelikli kişisel verileriniz de dahil olmak üzere, paylaşmış olduğunuz kişisel verilerin veri sorumlusu sıfatıyla 6698 Sayılı Kanun ve ilgili mevzuata uygun olarak işleneceğini ve bu konuda yeterli dikkat ve özenin gösterileceğini; mevzuata uygun olarak işlenen kişisel verilerin, işlenme sebebinin ortadan kalkması veya talebiniz halinde şirketimiz tarafından silineceğini, yok edileceğini veya usulüne uygun olarak anonim hale getirileceğini; paylaşmış olduğunuz kişisel verileri mevzuata uygun olarak yurt içi ve/veya yurt dışında yerleşik ve işbirliği içerisinde olduğumuz üçüncü kişiler ile, amacı ile sınırlı olarak, paylaşılabileceğini; paylaşmış olduğunuz kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini, bu verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve paylaşılmasını önlemek için gerekli tedbirlerin alınacağını; talep ettiğiniz takdirde kişisel veri işleme, aktarma, muhafaza, kullanım amacı, itiraz etme, silme, yok etme, anonimleştirme, zarar doğması halinde giderim talep etme hakkınızın bulunduğunu belirtmek isteriz.

Kişisel Veri İşleme Amaçları: Medila tarafından kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar dahilinde işlenebilecektir.

Kişisel Veri Aktarımı: Mevzuat gereği gerekli her türlü tedbirin alınmasını sağlayarak, kişisel verileriniz yukarıdaki amaçlar doğrultusunda, 6698 Sayılı Kanun ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi/kurum/kuruluşlar, özel sigorta şirketleri, bankalar, doğrudan/dolaylı yurt içi/yurt dışı hissedarlarımız, danışmanlar, iş ortakları, faaliyetlerimizi yürütmek için sözleşme çerçevesinde hizmet aldığımız ve/veya hizmet verdiğimiz yurt içi/yurt dışı kuruluşlar ile diğer gerçek ve/veya tüzel üçüncü kişilere aktarılabilecektir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebepleri: Kişisel verileriniz her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve sağlık hizmetlerinin sunulabilmesi için Medila’nın akdi ve yasal yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için elde edilir.

Kişisel Veri Sahibinin Hakları: Kişisel veri sahibi olarak; kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel sağlık verilerine erişim ve bu verileri isteme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, mevzuatın sağlık kuruluşlarına yüklemiş olduğu yükümlülükler istinas olmak üzere kişisel verilerdeki düzeltme, silme veya yok edilme işlemlerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu belirtmek isteriz.